Archive for the ‘General’ Category

Gdzie naj?atwiej dosta? kredyt samochodowy – samochód na kredy

Saturday, October 22nd, 2016

Gdzie szuka? taniego kredytu samochodowego

Chc?c kupi? samochód rodzinny cz?sto musimy przygotowa? si? na wysokie ceny. Cenniki w salonach cz?sto przewy?szaj? mo?liwo?ci bud?etowe statystycznej rodziny. Co nale?y wi?c zrobi? w takiej sytuacji? Niestety jednym z rozwi?za? mo?e by? zaci?gniecie kredytu samochodowego. W obecnym czasie instytucje finansowe prezentuj? szerok? gam? us?ug dla takich osób.


Sklep motoryzacyjny -tanie cb radia


Wystarczy dowolny kana? tematyczny, aby odszuka? co? atrakcyjnego. Rzecz jasna trzeba liczy? si? z kosztami takiej kredytu, jest to jednak konsekwencja za spe?nienie marze? ca?ej rodziny du?ym samochodzie.

Porównanie kredytów samochodowych znajdziesz na http://ecasa.pl/porownanie-kredytow-kredyty-samochodowe/

W którym banku wzi?? kredyt samochodowy – samochód na kredy

Saturday, October 22nd, 2016

Jak kupi? auto? Na kredyt czy w salonie

Chc?c kupi? samochód sportowy cz?sto musimy g??biej si?gn?? do kieszeni. Ceny nowych aut zazwyczaj przewy?szaj? mo?liwo?ci finansowe statystycznej rodziny. Co nale?y wi?c zrobi? w takiej sytuacji? Niestety jednym z rozwi?za? mo?e by? zaci?gniecie kredytu celowego. Obecnie banki posiadaj? szerok? gam? us?ug dla takich osób.


Sklep motoryzacyjny -tanie cb radia


Wystarczy dowolny kana? tematyczny, aby znale?? interesuj?c? ofert? kredytow?. Oczywi?cie nale?y liczy? si? z kosztem takiej us?ugi, jest to jednak konsekwencja za spe?nienie marze? ca?ej rodziny w?asnym samochodzie.

Porównanie kredytów samochodowych znajdziesz na http://ecasa.pl/porownanie-kredytow-kredyty-samochodowe/

Po czterech kwartałach 2009 roku skonsolidowany zysk netto ING Banku Śląskiego wyni&oacute…

Friday, October 14th, 2016

Ogłoszenia kredytowe Po czterech kwartałach 2009 roku skonsolidowany zysk netto ING Banku Śląskiego wyniósł 595,1 mln zł, czyli 34% więcej niż w 2008 roku. Głównym źródłem wzrostu wyniku finansowego były przychody na podstawowej działalności przy jednoczesnym utrzymywaniu ścisłej kontroli kosztów. ING Bank Śląski konsekwentnie utrzymywał silną pozycję banku depozytowego, intensywnie rozwijał akcję kredytową, zwiększając udział w rynku oraz pozyskiwał nowych klientów.

Podstawowe dane finansowe Grupy ING Banku Śląskiego w 2009 r.:

przychody ogółem wzrosły o 19% do 2532,3 mln zł,

koszty ogółem spadły o 1% do 1489,5 mln zł,

wynik przed kosztami ryzyka wzrósł o 66% do 1042,8 mln zł,

zysk brutto wzrósł o 31% do 738,3 mln zł,

zysk netto wzrósł o 34% i wyniósł 595,1 mln zł,

zwrot z kapitału (ROE osiągnął poziom 14,3%,

wskaźnik koszty/dochody wyniósł 59% w porównaniu z 70% w 2008 r.,

udział kredytów zagrożonych wyniósł 4,4% w porównaniu ze średnią dla banków w wysokości 7,6%,

wskaźnik wypłacalności na bezpiecznym poziomie 12%.

Z kryzysowego 2009 roku ING Bank Śląski wyszedł w bardzo dobrej kondycji. Utrzymaliśmy silną pozycję banku depozytowego oraz zwiększyliśmy akcję kredytową. Wraz ze wzrostem skali działania znacznie poprawiliśmy efektywność osiągając rekordowy dla banku poziom 59% wskaźnika kosztów do dochodów – powiedziała Małgorzata Kołakowska, prezes ING Banku Śląskiego.

Baza depozytowa, którą budowaliśmy od wielu lat, pozwoliła nam w trudnych warunkach rynkowych udzielać kredytów klientom indywidualnym, zapewnić finansowanie firmom oraz gminom. Na koniec grudnia 2009 roku kredyty osiągnęły poziom 27,6 mld zł, czyli przyrosły o 13%. Największy wzrost sięgający 34% odnotowaliśmy w segmencie detalicznym oraz grupie średnich i dużych firm, gdzie wyniósł on 25%. Istotnie wzrosła rentowność w segmencie korporacji. Mimo obaw o kondycję finansową naszych klientów udział kredytów zagrożonych utratą wartości wyniósł 4,4% na koniec grudnia 2009 roku. To niemal o połowę mniej niż w całym sektorze bankowym – stwierdziła M. Kołakowska.

Na koniec roku współczynnik wypłacalności znajdował się na bezpiecznym poziomie 12%. Bank należał do instytucji finansowych charakteryzujących się wysoką płynnością. Relacja kredytów do depozytów na poziomie 57% świadczy o potencjale w zakresie rozwoju akcji kredytowej – dodała prezes ING Banku Śląskiego.

Najważniejsze wyniki biznesowe Grupy ING Banku Śląskiego osiągnięte w 2009 roku:

wzrost wartości kredytów o 13% do 27 595 mln zł,

wzrost liczby nowych klientów detalicznych o 371 tys., łączna liczba klientów osiągnęła poziom 2,76 mln,

wzrost wartości depozytów o 1% do 47 972 mln zł.

Źródło: ING Bank ŚląskiPlusBank podpisał list intencyjny, w którym deklaruje wolę współpracy z Ministerstwem Rodz…

Friday, October 14th, 2016

Szukam pożyczki prywatnej PlusBank podpisał list intencyjny, w którym deklaruje wolę współpracy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w programie Rodzina 500+ w zakresie możliwości wnioskowania o świadczenie wychowawcze on-line. Oznacza to, że wkrótce obecni i przyszli klienci PlusBanku będą mogli złożyć stosowny wniosek za pośrednictwem bankowości elektronicznej plusbank24.pl.

 
PlusBank przekaże wypełniony wniosek do systemu administracji publicznej celem dalszej weryfikacji. W przypadku przyznania świadczenia, wypłaty odbywać się będą w sposób najwygodniejszy dla uprawnionego, bez kolejek i wychodzenia z domu tj. na konto osobiste w PlusBanku. Ponadto, na stronie plusbank.pl stworzony zostanie serwis tematyczny uzupełniony o odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz przydatne linki.
 
Jak powiedział Paweł Reichelt, Dyrektor Departamentu Bankowości Elektronicznej – Cieszymy się, że możemy wyjść naprzeciw potrzebom naszych obecnych i potencjalnych klientów. Już niebawem poza dotychczasową, stale rozwijającą się funkcjonalnością systemu bankowości elektronicznej plusbank24.pl, klienci będą mogli w prosty i wygodny sposób wysłać wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego z programu Rodzina 500+. Nasz system umożliwi kontrolowanie na bieżąco wpływów środków na konto w przypadku otrzymywania świadczenia. Przystąpienie do programu 500+ traktujemy jako udział PlusBanku w ważnej inicjatywie społecznej promowanej oficjalnie pod hasłem inwestycja w przyszłość Polski, a zarazem jako realizację zadania postawionego przed instytucją zaufania publicznego jaką jest bank.
 
Wpłata świadczenia na oferowane przez PlusBank Konto Plus daje możliwość uzyskania dodatkowych benefitów finansowych w zamian za aktywne korzystanie z konta. Jest to szczególnie atrakcyjne dla klientów, którzy poszukują narzędzi pozwalających na swobodne zarządzanie swoimi finansami, również przy wykorzystaniu aplikacji mobilnych.
W ramach Konta Plus klienci otrzymują bezpłatnie m.in.:

prowadzenie konta,

wydanie karty debetowej,

przelewy przez Internet,

wypłaty ze wszystkich bankomatów w kraju,

korzystanie z bankowości plusbank24.pl oraz aplikacji mobilnej.

Konto Plus można otworzyć w Oddziale PlusBanku, poprzez dedykowany formularz na plusbank.pl, w aplikacji mobilnej plusbank24, za pośrednictwem COK Banku pod nr tel. 801 44 55 66, (61 8461 461* oraz w Punktach Sprzedaży Plusa i Cyfrowego Polsatu.
*Koszt połączenia zgodnie ze stawką operatora.

Źródło: Plus Bank

Czy da si? sp?aci? po?yczk? przed czasem okre?lonym w umowie? – Po?yczka przez telefon

Thursday, October 6th, 2016

Je?li potrzebujesz zastrzyku gotówki to dobrze trafi?e?. Kredytmd.pl pozwoli Ci w szybki i bezproblemowy sposób uzyska? potrzebne Ci finanse. Wystarcz? tylko trzy ?atwe kroki, by? móg? dosta? dodatkow? gotówk?.

Krótkoterminowa po?yczka


Przesz?o 90% naszych interesantów dostaje po?yczk?!

Kredytmd.pl – Koszt po?yczki


Udziela po?yczek

Wype?nij formularz najwa?niejszy krok, który trzeba zrealizowa?. Wykonasz to przez Internet dos?ownie w kilka minut. Przed tym, ustal jaka suma jest Ci potrzebna. Minimalna po?yczka wynosi kilkaset z?otych, a najwy?sza a? kilkadziesi?t tysi?cy. Po?yczka jest udzielana na czas od 30 dni do roku.

Dyskretnie i bezproblemowo

Kredytmd.pl pozwala na dyskretny i bezproblemowy sposób, by otrzyma? potrzebne pieni?dze.

Ka?demu klientowi firm po?yczkowych przys?uguje prawo do odst?pienia od umowy po?yczki bez bez podawania powodów. Decyzj? powinno si? jednak podj?? w czasie 14 dni od chwili podpisania umowy.

Przed?u?enie czasu sp?aty kredytu

Ka?dego mog? przyt?oczy? niespodziewane trudno?ci. Nieraz, niektóre z nich mog? skomplikowa? lub nawet uniemo?liwi? sp?at? po?yczki w czasie, który zosta? oznaczony w umowie.

W takiej sytuacji mo?esz rozpocz?? proces wyd?u?enia po?yczki a? o kilka miesi?cy.

Czy da si? zaciagn?? po?yczk? mimo niesp?aconych innych zobowi?za?? – Po?yczka ca?kowicie online

Thursday, October 6th, 2016

Je?li potrzebujesz dodatkowej gotówki to dobrze trafi?e?. Kredytmd.pl zapewni Ci w ekspresowy i ?atwy sposób uzyska? potrzebne Ci finanse. Wystarcz? jedynie trzy proste kroki, aby? móg? wzi?? dodatkow? gotówk?.

Koszt po?yczki


Przesz?o 90% naszych interesantów odbiera po?yczk?!

Kredytmd.pl – Krótkoterminowa po?yczka


Po?yczka bez za?waidcze?

Wype?nij wniosek najwa?niejszy krok, który trzeba zrealizowa?. Wykonasz to online dos?ownie w par? minut. Nim wype?nisz formularz, ustal jaka suma jest Ci potrzebna. Minimalna po?yczka wynosi kilkaset z?otych, a maksymalna nawet kilkadziesi?t tysi?cy. Po?yczka jest udost?pniana na czas od 30 dni do roku.

B?yskawicznie i bezpiecznie

Kredytmd.pl pozwala na ekspresowy i bezproblemowy sposób, by dosta? potrzebne ?rodki pieni??ne.

Ka?demu klientowi firm po?yczkowych przys?uguje prawo do odst?pienia od umowy o udzielenie po?yczki bez podawania przyczyny. Tak? decyzj? powinno si? jednak podj?? w ci?gu 14 dni od chwili podpisania umowy.

Przed?u?enie okresu sp?aty kredytu

Ka?dego mog? przyt?oczy? nieoczekiwane trudno?ci. Cz?sto, niektóre z nich mog? skomplikowa? b?d? nawet przeszkodzi? w sp?acie po?yczki w terminie, który zosta? oznaczony w umowie.

W takiej chwili mo?esz rozpocz?? proces wyd?u?enia kredytu nawet o kilka miesi?cy.

Options Industry Council (OIC i Saxo Bank, specjalista w dziedzinie transakcji i inwestycj…

Friday, September 30th, 2016

Chwilówka internetowa Options Industry Council (OIC i Saxo Bank, specjalista w dziedzinie transakcji i inwestycji internetowych, zawarli umowę w sprawie wymiany materiałów, dzięki czemu klienci Saxo Bank z całego świata uzyskają dostęp do znanych materiałów edukacyjnych OIC na temat opcji na akcje.
sas(42546;
 
Od 22 lat OIC edukuje inwestorów i doradców finansowych w zakresie odpowiedzialnego korzystania z opcji notowanych na giełdzie. Aby zapewnić, że inwestorzy rozumieją zarówno korzyści, jak i ryzyko związane z opcjami, edukacja prowadzona przez OIC obejmuje szeroką gamę strategii – od podstawowych po zaawansowane – oraz określonych zagadnień, takich jak zmienność czy opcje na fundusze notowane na giełdzie (ETF.
 
Saxo Bank jest liderem w dziedzinie globalnych obrotów internetowych produktami zabezpieczonymi depozytem, instrumentami pochodnymi i produktami opartymi na wielu klasach aktywów. Dzięki swojej infrastrukturze i platformom transakcyjnym umożliwiającym inwestowanie w wiele klas aktywów, Saxo Bank dostarcza klientom instytucjonalnym i detalicznym rzetelne, konkurencyjne i innowacyjne rozwiązania.
 
Jesteśmy zadowoleni z nawiązania współpracy z taką firmą, jak Saxo Bank, która dzieli nasz pogląd, że dobrze wyedukowani inwestorzy to najlepsi klienci – powiedziała Mary Savoie, dyrektor wykonawczy OIC. – Podejście Saxo Banku do rynków opcji na akcje notowanych w Stanach Zjednoczonych jest równocześnie dokładne i niepozbawione pewnej wyobraźni. Z przyjemnością weźmiemy udział w nadchodzącej kampanii edukacyjnej Saxo Banku, w ramach której odwiedzimy pięć największych ośrodków finansowych w całej Europie, aby pomóc w profilowaniu rynków opcji na akcje amerykańskie.
 
Niezależnie od tego, w ostatnim raporcie zamówionym przez OIC u analityków rynku grupy TABB stwierdzono, że ze strony inwestorów europejskich istnieje znaczny popyt na usługi detaliczne.
 
Alan Plaugmann, dyrektor ds. platform i produktów w Saxo Bank, powiedział:
Jakość oferty Saxo Bank opartej na wielu klasach aktywów wpłynęła na aktywność klientów i wskaźniki ich utrzymania. Dlatego cieszymy się, że zawarliśmy z OIC umowę w sprawie wymiany materiałów w momencie, gdy apetyt na opcje ze strony wszystkich grup inwestorów rośnie. Chcemy, by nasi klienci mogli inwestować najlepiej, jak potrafią, dlatego możliwość wsparcia ich w rozwijaniu swoich umiejętności jest dla nas bardzo ważna.
 
Opcje są zwykle postrzegane jako instrumenty złożone lub ryzykowne, dlatego materiały edukacyjne OIC będą miały zasadnicze znaczenie dla obalenia mitów związanych z ich zastosowaniem. Ponadto stale rozwijamy nasze usługi tak, by odpowiadać na potrzeby naszych klientów i już wkrótce zapowiemy dodatkowe elementy naszej oferty w zakresie obrotu opcjami na akcje. – dodał.
 
Od 30 kwietnia br. opcje na akcje są dostępne dla inwestorów detalicznych i instytucjonalnych na platformie transakcyjnej Saxo Banku.

Chwilówka internetowa

Oprocentowanie lokaty wynosi 4,86% w skali roku, co odpowiada oprocentowaniu 6,10% lokaty…

Friday, September 30th, 2016

Pożyczki internetowe Oprocentowanie lokaty wynosi 4,86% w skali roku, co odpowiada oprocentowaniu 6,10% lokaty standardowej. Jest to obecnie jedna z najatrakcyjniejszych ofert depozytów dostępnych na rynku. Oferta jest dostępna do 12 czerwca 2011 r.
sas(42546;
Minimalna kwota wpłaty potrzebna do założenia lokaty to tylko 1 000 złotych. Istnieje możliwość otwarcia dowolnej liczby lokat, a w przypadku zerwania lokaty klienci zachowują połowę odsetek. Klienci Alior Banku mogą otworzyć lokatę w oddziale banku, placówce partnerskiej lub za pośrednictwem systemu bankowości internetowej. Lokatę mogą również założyć osoby, które nie są klientami Alior Banku, wykorzystując w tym celu wniosek typu iLokata.

Oprocentowanie nominalne lokaty wynosi 4,86%, jednak w przypadku ulokowania kwoty, od której – na skutek obowiązujących przepisów w zakresie zaokrąglania podstawy opodatkowania i kwoty podatku – nie jest pobierany podatek od zysków kapitałowych (tzw. podatek Belki, oprocentowanie odpowiada stawce 6,1% na lokacie tradycyjnej. Maksymalna kwota, dla której nie jest pobierany podatek Belki to 18 060 złotych.

Alior Bank oferuje także inne atrakcyjnie oprocentowane lokaty z dzienną kapitalizacją odsetek w złotych.  Lokata na 180 dni jest oprocentowana na 4,35% w skali roku, z kolei dwuletni depozyt jest oprocentowany na 4,9%.

Ofercie lokaty 9-miesięcznej z kapitalizacją dzienną towarzyszy kampania reklamowa w internecie. Opiera się ona na zasięgowych emisjach bannerów na największych portalach i sieciach reklamowych, masowych e-mailingach oraz kontekstowo pozycjonowanych boxach reklamowych w wyszukiwarce internetowej Google.

Źródło: Alior Bank

Chwilówka internetowa

Po?yczka telefoniczna

Thursday, September 29th, 2016


Darmowa po?yczka w Internecie?


Darmowa Po?yczka

Internet do Polski zawita? w latach 90. Na pocz?tku nie wiele mo?na by? znale?? w sieci jednak z ka?dym rokiem pojawia?o si? coraz wi?cej stron z przeró?nymi ofertami. Filmy, muzyka, gry komputerowe, oprogramowanie do pracy i wiele innych rzeczy mo?emy znale?? zupe?nie za darmo w Internecie. Dzi?ki Internetowi mo?na pracowa?, uczy? si?, kupowa?, nie da […]Po?yczka na 60 dni za darmo, co trzeba wiedzie? o chwilówkach?


co trzeba wiedzie? o chwilówkach

Zamierzasz si?gn?? po szybk? po?yczk?? Nic dziwnego, wiele osób korzysta z takiego sposobu finansowania swoich potrzeb, szczególnie gdy pierwsz? po?yczk? mo?na otrzyma? zupe?nie za darmo. Co musisz wiedzie? zanim wybierzesz firm? po?yczkow? w której z?o?ysz wniosek? Ka?da firma po?yczkowa podlega ustawie, która ogranicza wysoko?? kosztów, które ponosi po?yczkobiorca. Oznacza to, ?e ?adna z firm po?yczkowych […]Ranking kredytów na 5000 z?: wrzesie? 2016


ranking kredytowy 2016

Okres wakacyjny ju? za nami, to co przyjemne zawsze bardzo szybko sie ko?czy. Wrzesie? i pa?dziernik to czas intensywnych wydatków dla wielu osób. Przygotowanie dzieci do szko?y sporo kosztuje, na dodatek zbli?a sie zima i wiele osób musi zadba? o pieni?dze potrzebne na ogrzanie domu. Po wakacyjnym wypoczynku cz?sto w portfelach „fruwa tylko powietrze”. Po […]Po?yczki przez sms


Po?yczki przez sms

Osoby zaci?gaj?ce po?yczki pozabankowe prawie zawsze decyduj? si? na nie w awaryjnych sytuacjach i wówczas, gdy nie ma szans albo czasu na zaci?gni?cie kredytu bankowego. Po?yczkodawcy wiedz? wi?c doskonale, jak wa?ne jest, aby czas oczekiwania na decyzj? firmy oraz przelanie pieni?dzy by? jak najkrótszy. Wychodz?c naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów, oferuj? atrakcyjne rozwi?zania – szczególnie szybkie […]

Po?yczka na telefon

Thursday, September 29th, 2016


Darmowa po?yczka w Internecie?


Darmowa Po?yczka

Internet do Polski zawita? w latach 90. Na pocz?tku nie wiele mo?na by? znale?? w sieci jednak z ka?dym rokiem pojawia?o si? coraz wi?cej stron z przeró?nymi ofertami. Filmy, muzyka, gry komputerowe, oprogramowanie do pracy i wiele innych rzeczy mo?emy znale?? zupe?nie za darmo w Internecie. Dzi?ki Internetowi mo?na pracowa?, uczy? si?, kupowa?, nie da […]Po?yczka na 60 dni za darmo, co trzeba wiedzie? o chwilówkach?


co trzeba wiedzie? o chwilówkach

Zamierzasz si?gn?? po szybk? po?yczk?? Nic dziwnego, wiele osób korzysta z takiego sposobu finansowania swoich potrzeb, szczególnie gdy pierwsz? po?yczk? mo?na otrzyma? zupe?nie za darmo. Co musisz wiedzie? zanim wybierzesz firm? po?yczkow? w której z?o?ysz wniosek? Ka?da firma po?yczkowa podlega ustawie, która ogranicza wysoko?? kosztów, które ponosi po?yczkobiorca. Oznacza to, ?e ?adna z firm po?yczkowych […]Ranking kredytów na 5000 z?: wrzesie? 2016


ranking kredytowy 2016

Okres wakacyjny ju? za nami, to co przyjemne zawsze bardzo szybko sie ko?czy. Wrzesie? i pa?dziernik to czas intensywnych wydatków dla wielu osób. Przygotowanie dzieci do szko?y sporo kosztuje, na dodatek zbli?a sie zima i wiele osób musi zadba? o pieni?dze potrzebne na ogrzanie domu. Po wakacyjnym wypoczynku cz?sto w portfelach „fruwa tylko powietrze”. Po […]Po?yczki przez sms


Po?yczki przez sms

Osoby zaci?gaj?ce po?yczki pozabankowe prawie zawsze decyduj? si? na nie w awaryjnych sytuacjach i wówczas, gdy nie ma szans albo czasu na zaci?gni?cie kredytu bankowego. Po?yczkodawcy wiedz? wi?c doskonale, jak wa?ne jest, aby czas oczekiwania na decyzj? firmy oraz przelanie pieni?dzy by? jak najkrótszy. Wychodz?c naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów, oferuj? atrakcyjne rozwi?zania – szczególnie szybkie […]